Punch Sinks

KS-P002
Detail

KS-P002

P-002 16 1/2 Inch x 18 1/2 Inch Undermount Single Bowl 18 Gauge S..

KS-P003
Detail

KS-P003

P-003 23 1/4 x 17 1/2 Inch Undermount Single Bowl 18 Gauge Stainl..

KS-P004
Detail

KS-P004

P-004 23 1/4 Inch x 21 Inch Undermount Single Bowl 18 Gauge Stain..

KS-P005
Detail

KS-P005

P-005 31 1/2 Inch x 18 1/2 Inch Undermount Single Bowl 18 Gauge S..

KS-P006
Detail

KS-P006

P-006 32 1/4 Inch Undermount 50/50 Equal Double Bowl 18 Gauge Sta..

KS-P007
Detail

KS-P007

P-007 31 1/2 Inch Undermount 70/30 Offset Double Bowl 18 Gauge St..

KS-P008
Detail

KS-P008

P-008 32 Inch Undermount 60/40 Offset Double Bowl 18 Gauge Stainl..